Main menu: Αρχική Σελίδα | Εταιρία | Προϊόντα | Υπηρεσίες | Live Demos | Συνεργασίες | Πελάτες | Ευκαιρίες Απασχόλησης | ΕπικοινωνίαΣυστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)

Εμπορικές & Οικονομικές Εφαρμογές

Λογιστικές Εφαρμογές

Συστήματα Διαχείρισης Μισθοδοσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού

Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (CRM)

Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυϊας (BI)

Λύσεις Φιλοξενίας

Λύσεις Λιανικής

Συστήματα Υποστήριξης Λιανικών Πωλήσεων

Λύσεις Τηλεπικοινωνιών

Υπηρεσία on line οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT)

Λύση Φορητής Παραγγελιοληψίας,Merchandising & Τιμολόγησης επί αυτοκινήτου

Αυτοματοποιημένα συστήματα λήψης αντιγράφων ασφαλείαςΣυστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)


Σε ποιον απευθύνεται
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για μεσαίες επιχειρήσεις.

Τι περιλαμβάνει
• Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης : Γενική και Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Παγίων
• Υποσύστημα Εμπορικής Διαχείρισης : Παρακολούθηση αποθήκης, αγορών, πωλήσεων, πωλητών, Third Party Logistics, Παροχή Υπηρεσιών, e-Order
• Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (Διαχείριση Προϋπολογισμών)
• Υποσύστημα Παραγωγής : Εφοδιαστική Διαχείριση Αποθηκών, Προγραμματισμός & Έλεγχος Αποθεμάτων, Διαχείριση Διανομών, Διοίκηση Παραγωγής (Διαχείριση συνταγών παραγωγής, φασεολογίου, εντολών παραγωγής, κοστολόγησης) , Βασική Διαχείριση Παραγωγής
• Διαχείριση Ασύρματων Τερματικών
• Management Information System (M.I.S.)

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων ERP σε περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.
• Διαθέτει ευελιξία προσαρμογής, με προ-παραμετροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας.
• Προσφέρει ευελιξία αναζήτησης της πληροφορίας από οποιαδήποτε οθόνη και για οποιαδήποτε οντότητα.
• Διαθέτει απόλυτη Παραμετρικότητα
• Προσφέρει δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες της επιχείρησης (ενδεικτικά προσθήκη new business processes, πρόσθετοι έλεγχοι)
• Έχει δυνατότητα παραμετροποίησης των browsers , του menu καθώς ακόμα και του user interface
• Παρέχει δυνατότητα άντλησης συγκεντρωτικών και αναλυτικών στοιχείων (reporting) σε όλα τα επίπεδα, με γραμμογραφήσεις που επιθυμεί ο χρήστης
• Χαρακτηρίζεται από αξεπέραστη Σταθερότητα και Αξιοπιστία
• Αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της κορυφαίας βάσης δεδομένων Oracle.
• Συνδέεται με τα ¨έξυπνα¨ IP τηλεφωνικά κέντρα της Avaya.
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.


Σε ποιον απευθύνεται
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει σημαντικό μέγεθος.

Τι περιλαμβάνει
• Υποσύστημα Εμπορικής Διαχείρισης (ενδεικτικά Διαχείριση Αποθεμάτων, Πωλήσεων, Αγορών, Συντιθέμενα Είδη, Ελεγχόμενη Διακίνηση Ειδών, Κιβωτιοποίηση/Packing List), Advanced Order Processing, Αριθμοί Σειράς, Παρτίδες, Κοστολόγηση Εισαγωγών, Συντιθέμενα Είδη, Οδηγοί, Είδη Εγγυοδοσίας, Χρώμα-Μέγεθος, Κύκλωμα Διαχείρισης Προμηθειών)
• Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης (ενδεικτικά Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Εισπρακτέων & Πληρωτέων Λογαριασμών, Χρηματοοικονομική Διαχείριση, Cash Flow, Πιστωτική Πολιτική Πελατών, Τραπεζικοί Λογαριασμοί/Extraits, Τόκοι Υπερημερίας, Προϋπολογισμός Λογαριασμών, Μητρώο Παγίων/Αποσβέσεις Παγίων, Παραστατικά Παγίων), Advanced Διαχείριση Παγίων, Διοικητικοί Λογαριασμοί, Accounting Consolidation
• Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης/Προγραμματισμού (MIS Components (ενδεικτικά On Line Analytical Processing (OLAP) Viewer, Hierarchical Data Views (HDVs), Graph Viewer, Query Viewer, Έτοιμες Εκτυπώσεις), Advanced Reporting Tools, Διαχείριση Προϋπολογισμών, Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Απολογισμός Διοίκησης
• Υποσύστημα Παραγωγής (ενδεικτικά Τεχνικές προδιαγραφές, Φασεολόγια, Παραγωγές-Αναλώσεις, Κοστολόγηση παραγωγής, Προγραμματισμός Παραγωγής-MRP)
• Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού
• Εξωλογιστική Κοστολόγηση Δραστηριοτήτων
• Διαχείριση Ροής Αποθεμάτων
• Διαχείριση ξένου νομίσματος, Multi-Company, e-business, Security System, Προηγμένες δυνατότητες Customisation

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την τεράστια εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων ERP σε περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα
• Το χρησιμοποιούν καθημερινά περισσότεροι από 11.000 εργαζόμενοι
• Διασυνδέει όλα τα τμήματα, τις λειτουργίες και τις πληροφορίες μιας επιχείρησης σε ένα στιβαρό, ομοιογενές και ενιαίο Windows περιβάλλον εργασίας
• Διαθέτει εξελιγμένο, ευέλικτο και εύχρηστο interface
• Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης
• Έχει πλούσια και κλιμακωτή λειτουργικότητα έτσι, ώστε να καλύπτει επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους και κάθε δραστηριότητας
• Έχει μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής και επέκτασης ώστε να καλύπτει όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργικότητας των επιχειρήσεων κατά την εξέλιξή τους
• Αξιοποιεί την ευχρηστία του Windows περιβάλλοντος λειτουργίας, εκμεταλλευόμενο επιπλέον τις δυνατότητες της βάσης SQL Server
• Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας για την προστασία δεδομένων βάσει δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών
• Σύνδεση με τα ¨έξυπνα¨ IP τηλεφωνικά κέντρα της Avaya
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών


Σε ποιον απευθύνεται
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για μεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του αντικειμένου και του κλάδου που δραστηριοποιούνται

Τι περιλαμβάνει
• Αποθέματα –Τιμοκατάλογοι, Πελάτες-Προμηθευτές-Συναλλασσόμενοι, Πωλητές-Εισπράκτορες-Αντιπρόσωποι, Αξιόγραφα, Πωλήσεις, Αγορές, Χρηματ/νομικά Παραστατικά , Εμπορική πολιτική πωλήσεων-αγορών Γενική Λογιστική, Διαχείριση Παγίων, Παροχή Υπηρεσιών
• Υποσύστηματα : Παραλαβές, Προμήθειες, Απογραφή Αποθηκών , Οικονομικές Ιεραρχίες, Πληρωμές, Απαιτήσεις, Πιστοληπτική Ικανότητα, Χρηματορροές , Οικονομικές Καταστάσεις
• Ισοζύγιση Μάζας, Προϋπολογισμός πωλήσεων, M.I.S.
• Βασική διαχείριση Παραγωγής

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων ERP σε περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.
• Διαθέτει ευελιξία προσαρμογής, με προ-παραμετροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα λειτουργίας.
• Προσφέρει ευελιξία αναζήτησης της πληροφορίας από οποιαδήποτε οθόνη και για οποιαδήποτε οντότητα.
• Διαθέτει απόλυτη Παραμετρικότητα
• Προσφέρει δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες της επιχείρησης (ενδεικτικά προσθήκη new business processes, πρόσθετοι έλεγχοι)
• Έχει δυνατότητα παραμετροποίησης των browsers , του menu καθώς ακόμα και του user interface
• Παρέχει δυνατότητα άντλησης συγκεντρωτικών και αναλυτικών στοιχείων (reporting) σε όλα τα επίπεδα, με γραμμογραφήσεις που επιθυμεί ο χρήστης
• Χαρακτηρίζεται από αξεπέραστη Σταθερότητα και Αξιοπιστία
• Αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της κορυφαίας βάσης δεδομένων Oracle.
• Συνδέεται με τα ¨έξυπνα¨ IP τηλεφωνικά κέντρα της Avaya.
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.


Σε ποιον απευθύνεται
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning System) για μεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς.

Τι περιλαμβάνει
• Υποσύστημα Εμπορικής Διαχείρισης (ενδεικτικά Διαχείριση Αποθεμάτων, Πωλήσεων, Αγορών), Advanced Εμπορική Διαχείριση, Αριθμοί Σειράς, Παρτίδες, Συντιθέμενα Είδη, Οδηγοί, Είδη Εγγυοδοσίας, Χρώμα-Μέγεθος, Κοστολόγηση Εισαγωγών)
• Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης (ενδεικτικά Γενική Λογιστική, Διαχείριση Εισπρακτέων & Πληρωτέων Λογαριασμών, Χρηματοοικονομική Διαχείριση, Προϋπολογισμός Λογαριασμών), Advanced Οικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Παγίων
• Υποσύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης / Προγραμματισμού (MIS Components (ενδεικτικά On Line Analytical Processing (OLAP) Viewer, Hierarchical Data Views (HDVs), Graph Viewer, Query Viewer, Έτοιμες Εκτυπώσεις), Advanced Reporting Tools, Διαχείριση Προϋπολογισμών
• Διαχείριση ξένου νομίσματος, Multi-Company, e-business, Security System

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την τεράστια εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων ERP σε περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.
• Διαθέτει εξελιγμένο, ευέλικτο και εύχρηστο interface.
• Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης.
• Έχει πλούσια και κλιμακωτή λειτουργικότητα έτσι, ώστε να καλύπτει εμπορικές επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους.
• Έχει μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής και επέκτασης ώστε να καλύπτει όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργικότητας των επιχειρήσεων κατά την εξέλιξή τους.
• Αξιοποιεί την ευχρηστία του Windows περιβάλλοντος λειτουργίας, εκμεταλλευόμενο επιπλέον τις δυνατότητες της βάσης SQL Server.
• Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας για την προστασία δεδομένων βάσει δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών.
• Συνδέεται με τα ¨έξυπνα¨ IP τηλεφωνικά κέντρα της Avaya.
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.


Εμπορικές & Οικονομικές Εφαρμογές


Σε ποιον απευθύνεται
Νέα τεχνολογικά πρωτοποριακή οικογένεια εφαρμογών εμπορικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης για μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας (Εμπορικές, Βιομηχανικές και Υπηρεσιών), διάδοχος της δημοφιλούς εμπορικής εφαρμογής Eurofasma.

Τι περιλαμβάνει
• Διαχείριση Εταιριών (Παρακολούθηση ομίλων, Υποκαταστημάτων Πελατών)
• Διαχείριση Υποκαταστημάτων (Αποθήκες/ υποκατάστημα)
• Συναλλασσομένων (Πελάτες -Προμηθευτές-Λοιποί Λογαριασμοί, Ειδικές συμφωνίες Πελατών-Προμηθευτών).
• Διαχείριση Αποθήκης
• Διαχείριση Πωλήσεων (Παραγγελιοληψία- Τιµολόγηση, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Εισφορά Ανακύκλωσης, Μικτός τρόπος πληρωµής, Προκαταβολές παραγγελιών, Υπολογισµός δόσεων, Διαχείριση Πωλητών-Εισπρακτόρων)
• Διαχείριση Αγορών (Παραγγελιοδοσία, Κοστολόγηση Αγορών)
• Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Αντιστοιχήσεις Εισπράξεων- Πληρωµών, Διαχείριση Αξιόγραφων & Πινάκια, Στοχοθετήσεις, Εικόνα Επιχείρησης)
• Φάκελος Εισαγωγών
• Διαχείριση Παρτίδων/Serial Numbers (Ιούνιος 2010)
• Γενική Λογιστική
• Διαχείριση Παγίων
• Report Generator

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Έμπορο-Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων σε περισσότερες από 35.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.
• Λειτουργεί στο σύγχρονο και οικείο περιβάλλον των Windows
• Είναι μια εξαιρετικά εύχρηστη και γρήγορη εφαρμογή στην καθημερινή της λειτουργία
• Παρέχει γρήγορη εκκίνηση λειτουργίας, λόγω ταχύτατης και εύκολης εγκατάστασης, αλλά και έτοιμης πρότυπης παραμετροποίησης
• Προσφέρει διαρκή, αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση για τον Επιχειρηματία
• Διασφαλίζει το πλήθος των πληροφοριών που διαθέτει, με υψηλού επίπεδου σύστημα ασφάλειας
• Διαθέτει πλούσιο Reporting, μέσα από τις έτοιμες πληροφοριακές εκτυπώσεις αλλά και το Report Generator.
• Συνδέεται με τα ¨έξυπνα¨ IP τηλεφωνικά κέντρα της Avaya
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών


Σε ποιον απευθύνεται
Μια σύγχρονη ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης, που απευθύνεται στις μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, καλύπτοντας πλήρως τις δραστηριότητες τους, μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον, φιλικό και εύχρηστο.

Τι περιλαμβάνει
• Διαχείριση Πελατών - Προμηθευτών - Λοιπών Λογαριασμών
• Διαχείριση Ειδών Αποθήκης
• Παροχή Υπηρεσιών
• Παραγγελιοληψία - Τιμολόγηση
• Διαχείριση Πωλήσεων Εντατικής Λιανικής - PoS
• Παραγγελιοδοσία - Αγορές
• Εισπράξεις - Πληρωμές - Αξιόγραφα
• Γενική Λογιστική

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Έμπορο-Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων σε περισσότερες από 35.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.
• Λειτουργεί στο σύγχρονο και οικείο περιβάλλον των Windows
• Είναι μια εξαιρετικά εύχρηστη και γρήγορη εφαρμογή στην καθημερινή της λειτουργία § Διαχειρίζεται πολλαπλές εταιρίες & χρήσεις
• Διαθέτει γρήγορη εκκίνηση λειτουργίας, λόγω ταχύτατης εγκατάστασης αλλά και έτοιμης πρότυπης παραμετροποίησης
• Προσφέρει πλούσια πληροφόρηση μέσα από πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων
• Προσφέρει στον επιχειρηματία ανά πάσα στιγμή την πλήρη οικονομική εικόνα της επιχείρησης του με μια ματιά, προκειμένου να έχει άμεση πληροφόρηση και να αποφασίζει έγκαιρα.
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών


Σε ποιον απευθύνεται
Το SingularLogic Control είναι μια πρωτοποριακή οικογένεια εμπορολογιστικών εφαρμογών, οι οποίες μετατρέπουν τις συναλλαγές σε πηγές πληροφόρησης και δίνουν άμεσα την εικόνα της μικρομεσαίας επιχείρησης στην οποία απευθύνεται.

Τι περιλαμβάνει
• Παρακολούθηση Συναλλασσομένων ( Πελατών, Προμηθευτών, Λοιπών Λογαριασμών
• Διαχείριση Αποθήκης
• Παραγγελιοληψία - Πωλήσεις
• Παραγγελιοδοσία - Αγορές
• Χρηματοοικονομική διαχείριση (Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα)
• Βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας , Αναλυτική Λογιστική , Πάγια , Ισολογισμό
• Επιπλέον διαθέτει extra modules : Χρώμα-Μέγεθος , Ξένο Νόμισμα , Φάκελο Εισαγωγών , Εντατική Λιανική-POS , Serial Numbers , Παρτίδες , Είδη Εγγυοδοσίας, Έργα-Συμβάσεις Πελατών, Importer-Exporter , Cashier On Line , MIS1-2, Report Generator

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Έμπορο-Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
• Aνεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL)
• Διαθέτει πλούσια παραμετρικότητα και εύκολο σχεδιασμό φορμών
• Παρακολουθεί πολλαπλές εταιρίες και χρήσεις
• Καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων μέσω των extra modules που διαθέτει
• Προσφέρει στον επιχειρηματία τη συνολική οικονομική εικόνα της επιχείρησης του
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.


Σε ποιον απευθύνεται
Το ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ είναι ένα αξιόπιστο και λειτουργικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς που αυτές αντιμετωπίζουν.

Τι περιλαμβάνει
• Πελάτες-Προμηθευτές
• Διαχείριση Πωλήσεων (Χονδρικής-Λιανικής)- Διαχείριση Αγορών
• Διαχείριση Αποθεμάτων
• Διαχείριση Πωλητών, Χρώμα-Μέγεθος , Είδη Εγγυοδοσίας , Συντιθέμενα Είδη , Αριθμοί Σειράς Ειδών , Παρτίδες
• Χρηματοοικονομική διαχείριση
• Report Generator – M.I.S.
• Γενική Λογιστική

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Έμπορο-Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
• Λειτουργεί στο σύγχρονο και οικείο περιβάλλον των Windows.
• Είναι εξαιρετικά φιλικό και εύχρηστο.
• Καλύπτει πλήρως την εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.


Σε ποιον απευθύνεται
Το Eurofasma αποτελεί μια καταξιωμένη οικογένεια εφαρμογών διοίκησης και ανάπτυξης μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων, που καλύπτει την εμπορική και οικονομική λειτουργία τους, αλλά και μια σειρά ειδικών λειτουργιών.

Τι περιλαμβάνει
• Εμπορική Διαχείριση : Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Λοιποί λογαριασμοί, Πωλήσεις, Αγορές, Επισκευές, Εγκρίσεις, Συναλλαγή σε ξένο νόμισμα, Φάκελος εισαγωγών, Χρηματοοικονομική διαχείριση, Παρτίδες, Serial Numbers
• Οικονομική Διαχείριση : Γενική λογιστική , Αναλυτική Λογιστική, Πάγια , Έσοδα-Έξοδα
• Extra modules : Consolidation, Import από αρχεία ASCII, Report Generator

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Έμπορο-Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
• Αυξημένη λειτουργικότητα και ευκολία χρήσης
• Λειτουργεί σε περιβάλλον MS DOS
• Ενιαίο, γρήγορο και παραμετρικό περιβάλλον λειτουργίας
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών


Σε ποιον απευθύνεται
Ολοκληρωμένη πρόταση μηχανογράφησης για Εμπορολογιστική Διαχείριση που βασίζεται στην πληρότητα των λειτουργιών και την εύκολη προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρομεσαίων και μεσαίων επιχειρήσεων.

Τι περιλαμβάνει
• ΕμπορικήΔιαχείριση : Παραγγελιοληψία/Τιμολόγηση, Παραγγελιοδοσία/Αγορές, Πελάτες, Προμηθευτές, Είδη Αποθήκης, Χρηματοοικονομική διαχείριση, Παρτίδες, Serial Numbers, Φάκελος Εισαγωγών, Ξένο Νόμισμα, Συνταγές-Παραγωγή, Διαχείριση λιανικής - POS
• ΛογιστικήΔιαχείριση : Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Εσωλογιστική Κοστολόγηση, Διαχείριση Παγίων
• Extra Modules: Στατιστική, Import-Export, Data warehouse, Defacto server, Defacto OLAP, Μεταβίβαση δεδομένων σε SQL
Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Έμπορο-Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
• Σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο στο περιβάλλον Windows
• Γρήγορη Εκκίνηση Λειτουργίας λόγω έτοιμης παραμετροποίησης
• Ευέλικτη παραμετρικότητα & εύκολος σχεδιασμός φορμών
• Εισαγωγή-Εξαγωγή αρχείων από/σε άλλες εφαρμογές
• Συνολική εικόνα επιχείρησης
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών


Σε ποιον απευθύνεται
Η οικογένεια εφαρμογών Λογιστικά που απευθύνεται σε όλο το εύρος των ελληνικών επιχειρήσεων , καλύπτει με τις επιμέρους εφαρμογές της, μεμονωμένες ανάγκες λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης.

Τι περιλαμβάνει
• Γενική Λογιστική
• Γενική & Αναλυτική Λογιστική
• Έσοδα – Έξοδα
• Δήλωση Εισοδήματος
• Δήλωση ΦΠΑ
• Διαχείριση Παγίων
• Ισολογισμός
• MIS1
• MIS2
• SRG
• Import-Export & Consolidation

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Aνεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL)
• Γενική Λογιστική :Εκτός της διαχείρισης των βιβλίων η εφαρμογή προσφέρει παρακολούθηση συναλλασσομένων, ταμείου, εισπράξεων - πληρωμών και αξιογράφων.
• Αναλυτική Λογιστική : Προσφέρει τη δυνατότητα καταχώρησης επιλεκτικών / αυτόματων κινήσεων επιμερισμού, με πέντε διαφορετικούς τρόπους επιμερισμών / αναμερισμών / καταλογισμών. Επιπλέον παρακολουθεί τα στάδια των διαφόρων επιμερισμών.
• Έσοδα Έξοδα : Πέραν της παρακολούθησης των βιβλίων προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για τις συναλλαγές με πελάτες και προμηθευτές
• Δήλωση Εισοδήματος : Η εφαρμογή απευθύνεται σε Λογιστές και Λογιστικά γραφεία και αυτοματοποιεί τη διαδικασία συμπλήρωσης των δηλώσεων φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων με σύντομο και απόλυτα έγκυρο τρόπο. Εκτυπώνει ανά φορολογούμενο όλα τα προβλεπόμενα έντυπα στα έντυπα της εφορίας και σε μηχανογραφικά έντυπα, ενώ υπολογίζει το φόρο με ακρίβεια.
• Δήλωση ΦΠΑ: Εκδίδει τις Περιοδικές και την Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ σε μηχανογραφικό ή προτυπωμένο χαρτί. Επιπλέον “στέλνει” τις δηλώσεις μέσω Internet.
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.


Εφαρμογές Λογιστικών Γραφείων


Σε ποιον απευθύνεται
Το Accountant αποτελεί μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση, που ενσωματώνει με τρόπο ενιαίο τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών ενός Σύγχρονου Λογιστικού Γραφείου.

Τι περιλαμβάνει


Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Λογιστικών Εφαρμογών, σε περισσότερα από 5.000 Λογιστικά Γραφεία στην Ελλάδα.
• Επικοινωνεί με το TaxisNet για όλες τις υποχρεώσεις των πελατών του Λογιστικού Γραφείου, αλλά και με όλες τις εφαρμογές της αγοράς (SingularLogic και όχι μόνο)
• Αυτοματοποιεί τις καθημερινές εργασίες για να κερδίζει ο Λογιστής σε ταχύτητα και ασφάλεια
• Παρέχει εύκολο σχεδιασμό και παραμετροποίηση των βιβλίων
• Διαθέτει δυνατότητα ομαδοποίησης εταιριών-πελατών με ομοειδείς δραστηριότητες, σε περιοχές εργασίας με κοινά αρχεία (λογαριασμούς, γραμμογράφηση βιβλίων, συναλλασσόμενους κλπ.)
• Μέσω ειδικού εργαλείου ανάπτυξης εκτυπώσεων, προσφέρει δυνατότητα σχεδιασμού οικονομικών αναφορών
• Προσφέρει τη δυνατότητα στους Λογιστές να παρέχουν στους πελάτες τους οικονομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες (Credit Assist)
• Ενημερώνεται μέσω Internet με τις νέες εκδόσεις (Live Update)
• Υποστηρίζεται δωρεάν από το εξειδικευμένο Τμήμα Λογιστών της SingularLogic
• Είναι ανεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL)
• Είναι απόλυτα σύννομο και το κυριότερο, παράγει ΣΩΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ


Σε ποιον απευθύνεται
Η οικογένεια εφαρμογών Professional υποστηρίζει με συνέπεια και αξιοπιστία τους επαγγελματίες λογιστές και καλύπτει πλήρως το ιδιαίτερα ευρύ πεδίο των απαιτήσεών τους.

Τι περιλαμβάνει
• Διαχείριση βιβλίων Β’ κατηγορίας
• Διαχείριση βιβλίων Γ’ κατηγορίας
• Διαχείριση Παγίων
• Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
• Εκτυπώσεις ΦΠΑ

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Χαρακτηρίζεται από φιλικότητα, ευχρηστία και αξιοπιστία.
• Λειτουργεί σε περιβάλλον MS DOS


Συστήματα Διαχείρισης Μισθοδοσίας και Ανθρώπινου Δυναμικού


Σε ποιον απευθύνεται
To e-MANPOWER αποτελεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα μισθοδοσίας και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού, ιδανικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.

Τι περιλαμβάνει
• Διαχείριση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
• Διαχείριση Εργαζομένων
• Διαχείριση Μισθοδοσίας Προσωπικού
• Υπολογισμό αναδρομικών
• Διαχείριση Κέντρων Κόστους

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Μισθοδοσίας. σε περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα.
• Διαχειρίζεται Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας, οι οποίες ενημερώνονται μέσω Internet, με link μέσα από την εφαρμογή.
• Διαθέτει αυτοματοποιημένες διαδικασίες υπολογισμών και καταχωρήσεων, έτσι ώστε να προφυλάσσει από χειριστικά λάθη και συγχρόνως να προσφέρει ταχύτητα στην καθημερινή λειτουργία.
• Παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη των τυποποιημένων αναγκών μισθοδοσίας της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί και απόλυτη συμβατότητα με την τρέχουσα νομοθεσία.
• Παρακολουθεί απεριόριστο αριθμό εταιριών, εργαζομένων, υποκαταστημάτων και μισθοδοτικών περιόδων.
• Μέσα από τη διαχείριση οργανωτικής δομής της επιχείρησης προσφέρει μαζική διαχείριση της μισθοδοσίας πολλών εταιριών/ υποκαταστημάτων.
• Καλύπτει οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή σύστημα αμοιβής (ημερομίσθιοι, μισθωτοί, ωρομίσθιοι, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εποχιακοί ή μερικώς απασχολούμενοι κ.λπ.).
• Aνεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL)
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών


Σε ποιον απευθύνεται
Tο πληροφοριακό σύστημα Human Capital Management (H.C.M) της SingularLogic είναι ένα ιδιοπαραγώμενο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου, το οποίο απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Με το συγκεκριμένο προϊόν μισθοδοτούνται σήμερα πάνω από 100.000 εργαζόμενοι, το χρησιμοποιούν πάνω από 1.000 χρήστες και συγκαταλέγονται στο πελατολόγιό του 200 και πλέον μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί του δημοσίου.

Τι περιλαμβάνει
Το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει τρία βασικά κυκλώματα
• HCM Platform - Βασικό Κύκλωμα
• HCM Financial - Οικονομικό Κύκλωμα
• HCM Administration - Διαχειριστικό Κύκλωμα

Όλα τα υποσυστήματα συνδέονται μεταξύ τους και οι πρωτογενείς πληροφορίες που εισάγονται σε αυτά επαναχρησιμοποιούνται για να καλύπτονται οι ανάγκες των υποσυστημάτων. Αυτά απεικονίζονται και αλληλεπικοινωνούν με την
• HCM Intranet Portal - Ενδοεπιχειρησιακή Πύλη
Το κάθε Κύκλωμα περιλαμβάνει υποσυστήματα.
Το σύστημα είναι «ανθρωπο-κεντρικό». Αυτό σημαίνει ότι ο Εργαζόμενος αποτελεί τον πυρήνα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου και όλα τα υποσυστήματα και οι πληροφορίες, περιστρέφονται γύρω από αυτόν.
HCM Platform - Βασικό Κύκλωμα
Πρόκειται για τον πυρήνα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου που εμπεριέχει βασικές ενότητες όπως :
• Διαχείριση Καρτέλας εργαζομένων με προσωπικά, διοικητικά και μισθοδοτικά στοιχεία
• Διαχείριση Προϋπηρεσίας εργαζόμενου
• Διαχείριση Σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης
• Διαχείριση Προστατευόμενων Μελών,
• Διαχείριση Αδειών, Ασθενειών και Απουσιών
• Διαχείριση Έκτακτων Προκαταβολών, Χρηματικών Διευκολύνσεων, Παροχών και Οφειλών κά
• Μαζικές εγκρίσεις Αδειών, Ασθενειών και Απουσιών, προκαταβολών κά
• Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού
• Άμεση απεικόνιση (on line) δυναμολογίων και σε γραφικό περιβάλλον
• Διαχείριση Μεταβλητών και προσθήκη στο σύστημα πεδίων ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη
• Φόρμες γρήγορης καταχώρισης (fast entry)
• Απόλυτα ασφαλές υποσύστημα διαχείρισης χρηστών
• Ισχυρό υποσύστημα παρακολούθησης ιστορικότητας καταχωρήσεων, διαγραφών, διαδικασιών, ακόμα και σε επίπεδο πεδίου
• Εύκολες εκτυπώσεις λιστών
• Αυτόματη μεταφορά πληροφοριών λιστών σε MS-Excel για περαιτέρω επεξεργασία κ.ά

HCM Financial - Οικονομικό Κύκλωμα
Περιλαμβάνει τα υποσυστήματα (λειτουργούν και ανεξάρτητα) :
• Υποσύστημα Μισθοδοσίας
• Υποσύστημα ΣΣΕ (Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας)
• Κοστολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Υποσύστημα Ωρομέτρησης

HCM Administration - Διαχειριστικό Κύκλωμα
Περιλαμβάνει τα υποσυστήματα (λειτουργούν και ανεξάρτητα) :
• Υποσύστημα Ανάπτυξης Προσωπικού
• Υποσύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού
• Υποσύστημα Μεταβολών Προσωπικού.
• Υποσύστημα Διαχείρισης Βιογραφικών
• Υποσύστημα Εκπαίδευσης Προσωπικού
• Υποσύστημα Ιατρικού Ελέγχου
• Σίτιση - Εστιατόριο
• Εταιρικά Οχήματα
• Αξιοποίηση Γνώσεων

HCM Intranet Portal- Ενδοεπιχειρησιακή Πύλη
Το HCM Intranet είναι μια υπηρεσία που αποτελεί υποσύστημα του HCM. Συγκεντρώνει και εμφανίζει με λειτουργικό τρόπο πληροφορίες τόσο προσωπικές, όσο και εταιρικές, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, με απόλυτα ασφαλή τρόπο.
Εμπεριέχει δύο μεγάλες ενότητες με :
• Εταιρικές Πληροφορίες
• Ατομικές (του εργαζόμενου) πληροφορίες

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Εξασφαλίζει τη συνέργεια μεταξύ των ανθρώπων, καθιστώντας την εργασία τους παραγωγικότερη και οικονομικότερη.
• Έχει πολυάριθμες ενεργές εγκαταστάσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε δραστηριότητας εξασφαλίζοντας και την λειτουργικότητα κάθετων αγορών (Τράπεζες, Κατασκευαστικές, Εμπορικές, Βιομηχανικές, Παραγωγικές, Φαρμακοβιομηχανίες, Ξενοδοχεία, Αλυσίδες Καταστημάτων, Super Market, Ασφαλιστικές κ.τ.λ.), που αποδεικνύουν την υψηλή προσαρμοστικότητα και αξιοπιστία που διαθέτει.
• Εστιάζει στην αξιοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου προσφέροντας ένα ενιαίο περιβάλλον παρακολούθησης, on-line και real time, όλων των επιμέρους υποσυστημάτων διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και κοστολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.
• Διαθέτει ένα εξελιγμένο σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών (Μ.Ι.S) που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον έγκαιρο προγραμματισμό της διοίκησης.
• Παρέχει σε όλες τι βαθμίδες της διοίκησης άμεσα, γρήγορα και με φιλικό τρόπο, πληροφορίες σε λίστες ή γραφικά, έτσι ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, η παρακολούθηση και καθοδήγηση των ανθρώπων και η εξέλιξή τους.
• Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας για την προστασία δεδομένων βάσει δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών.
• Προσφέρει εργαλεία αυτοεξυπηρέτησης των εργαζομένων με διπλό στόχο, την εξοικονόμηση πόρων της διεύθυνσης HR της εταιρίας και της ενημέρωσης των εργαζομένων.
• Είναι πάντοτε σύννομο και σύμφωνο με την εργατική νομοθεσία. έτσι ώστε να καλύπτει τους αλγόριθμους και τους κανόνες των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων.
• To χρησιμοποιούν οι μεγαλύτερες αεροπορικές ελληνικές εταιρίες, όπως η Ολυμπιακή Αεροπορία και η Aegean Airlines
• To εμπιστεύτηκε η Οργανωτική Επιτροπή Αθήνα 2004 για την διαχείριση των 14.000 εργαζομένων της
• Έχει περισσότερες από 300.000 ώρες πετυχημένης λειτουργίας σε πολυάριθμες επιχειρήσεις και οργανισμούς
• Χρησιμοποιείται για την έκδοση της μισθοδοσίας για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους πανελλαδικά
• Μέσα από το ειδικό portal έχετε πρόσβαση σε υλικό για περισσότερες από 160 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες, που περιλαμβάνει τόσο το κείμενο των συμβάσεων όσο και ηλεκτρονικό αρχείο για την αυτόματη ενημέρωση του SingularLogic HCM.
• Περιλαμβάνει περισσότερες από 800 ειδικότητες στα πλαίσια των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
• Έχουν επενδυθεί περισσότερες από 50.000 ανθρωποώρες για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του μέχρι σήμερα.
• Το χρησιμοποιούν καθημερινά περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι στα τμήματα μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού
• Έχει πλούσια και κλιμακωτή λειτουργικότητα έτσι ώστε να είναι προσιτό σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε μεγέθους και δραστηριότητας

Ενδεικτικό πελατολόγιο της SingularLogic
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ, Ο.Ε ΑΘΗΝΑ 2004, JUMBO, ELMEK SPORT, SPRIDER, FOOD PLUS, ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, AGELCO (KOSTA BODA), BINGO AE, KANTOR, MANPOWER TEAM, GRAND BRETAGNE HOTEL, ΗYATT REGENCY, CLUB MEDITERANEE, ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΜΠΩΚΟΥ, TOYOTA ΕΛΛΑΣ ABEE, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΔΡΑΣΗ ΑΤΕ - Χ ΨΑΛΛΙΔΑΣ, ΣΕΚΑΠ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ, CFS, ΚΙΟΛΕΙΔΗΣ ΑΕ, ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΑΕ, ΝΕΟΣΕΤ, SATO, ΔΡΟΜΕΑΣ, ΚΟΥΤΛΑ ΑΦΟΙ Α.Ε, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε, ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝ. Α.Ε.Β.Ε, Ε.Λ.Ο.Γ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ), ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΑΕ, ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ Α.Ε, ΣΕΡΒΙΕ, ΕΛΣΑ ΑΕ, ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΛΛΑΣ, SERVIE, ΟΜΙΛΟΣ ALLIANZ, ΕΟΣ, COMMERCIAL VALUE, ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΧΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΑΙΤΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΟΡΓAΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΑΝΑΛ κ.ά.


Σε ποιον απευθύνεται
Πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της Μισθοδοσίας ιδανικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα & Δημόσιους οργανισμούς.

Τι περιλαμβάνει
• Μισθοδοσία
• Διαχείριση Αναδρομικών
• Ενιαίο Μισθολόγιο
• Κέντρα Κόστους
• Report Generator
• Report Generator Import

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Μισθοδοσίας.
• Προσαρμόζει οποιαδήποτε αλλαγή σε νόμους και πολιτικές αμοιβών με γρήγορο τρόπο, γιατί είναι απόλυτα παραμετρική.
• Εκτυπώνει μισθολογικές καταστάσεις, αποδείξεις πληρωμής, βεβαιώσεις αποδοχών, καθώς και οποιαδήποτε εκτύπωση προβλέπεται από το νόμο, με οριζόμενη από το χειριστή φόρμα.
• Παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη των τυποποιημένων αναγκών μισθοδοσίας της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί και απόλυτη συμβατότητα με την τρέχουσα νομοθεσία.
• Λειτουργεί στο σταθερό περιβάλλον MS DOS.
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.


Σε ποιον απευθύνεται
Το Personnel NG καλύπτει κάθε ανάγκη διαχείρισης Μισθοδοσίας και είναι ιδανικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.

Τι περιλαμβάνει
• Υπολογισμό Μισθοδοσίας
• Report Generator – Στατιστική

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων Μισθοδοσίας.
• Άμεση και διαρκή προσαρμογή στις αλλαγές της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
• Ολοκληρωμένη εκμετάλλευση και αξιοποίηση στατιστικών πληροφοριών που εξαρτώνται από οποιοδήποτε στοιχείο ή συνδυασμό στοιχείων.
• Λειτουργεί στο σταθερό περιβάλλον MS DOS
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών


Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (CRM)


Σε ποιον απευθύνεται
Το FOOTSTEPS, είναι μια πρωτοποριακή CRM εφαρμογή που απευθύνεται στις μεσαίες επιχειρήσεις, διαχειρίζεται και ελέγχει τις υπάρχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές σχέσεις, με στόχους την μεγιστοποίηση των πωλήσεων και την κερδοφορία μέσω άριστης εξατομικευμένης επικοινωνίας και έλεγχο των εσωτερικών συστημάτων.
Το πρόγραμμα εντάσσει με ακρίβεια τις εσωτερικές της διαδικασίες, καλύπτει άριστα λειτουργίες document management, πρωτοκόλλου και εσωτερικής επικοινωνίας. Είναι πολύ εύχρηστο, προσιτό, και περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες για περισσότερες από 10 κάθετες αγορές των σύγχρονων ελληνικών επιχειρήσεων.

Τι περιλαμβάνει
• FOOTSTEPS Βασική έκδοση (ενδεικτικα: Κλήσεις, Ημερολόγιο, Εργασίες, Προσφορές / Παραγγελίες, Εικόνα Συναλλασσόμενου, Αρχείο Ειδών, Workflows, Εσωτερική Επικοινωνία, Reports, Campaign Management).Υποδέχεται τα modules Telemarketing & Service.
• FOOTSTEPS Advanced (ενδεικτικα : Περιλαμβάνει την βασική έκδοση, καθώς και τα υποσυστήματα Ανταγωνισμός, Εγκρίσεις, Στοχοθεσία, Campaign Management, Πόροι, Έξοδα, Extra Info σε όλες τις οντότητες, Πολλαπλοί Dealers, Pivot Tables).Υποδέχεται τα modules Service Advanced, Telemarketing, Συνδρομές, Project Management, Διαχείριση Παραπόνων, Ερωτηματολόγια, Automatic Workflow.
• FOOTSTEPS Travel

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Περιέχει καινοτομικά στοιχεία που απαντούν σε ανάγκες της ελληνικής αγοράς με τρόπο που εξοικονομεί από τον καθημερινό χρόνο στις θέσεις εργασίας
• Προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα στα εκτυπωτικά, με αμφίδρομη επικοινωνία με την ίδια την εφαρμογή και το Microsoft Office, δημιουργία Excel κύβων
• Παρέχει εκτεταμένη δυνατότητα φιλτραρίσματος της βάσης και εξαγωγής διαφορετικών γραμμογραφήσεων και formats ανά χρήστη.
• Παρέχει ευκολίες όπως σύνδεση με τα Windows, τους Windows Servers και τηλεφωνικά κέντρα
• Είναι πολυεταιρικό και λειτουργεί παράλληλα σε πολλές γλώσσες
• Είναι απόλυτα παραμετρικό, με δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών όψεων ανά χρήστη, εικαστικά, σε επίπεδο πεδίων, λεκτικών και δικαιωμάτων πρόσβασης.
• Ενσωματώνει και συνεργάζεται on line εξωτερικές εφαρμογές
• Διασυνδέεται με δική του πλατφόρμα με οποιαδήποτε σύγχρόνο πρόγραμμα
• Συνεργάζεται με τα ¨έξυπνα¨ IP τηλεφωνικά κέντρα της Avaya.
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic από τις πολυάριθμες εγκαταστάσεις συστημάτων σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και δραστηριότητας


Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυϊας (BI)


Σε ποιον απευθύνεται
Η πιο ολοκληρωμένη και προσιτή λύση επιχειρηματικής ευφυΐας που εξασφαλίζει τη σε βάθος ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των επιχειρησιακών πληροφοριών όλων των Εμπορικών Επιχειρήσεων διαθέτοντας εξαιρετικές δυνατότητες

Τι περιλαμβάνει
• Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων (ΟLAP CUBES).
• Πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης εκτυπώσεων και γραφημάτων.
• Απεικόνιση στατιστικών Δεικτών με την μορφή μετρητικών οργάνων και δυνατότητες Drill down/Drill up και χαρτών.
• On line ή Off line σύνδεση με τις εφαρμογές εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης του Ομίλου SingularLogic αλλά και με οποιαδήποτε εφαρμογή ERP της αγοράς.
• Προγραμματισμός ανανέωσης και εκτέλεσης δεδομένων βάσει παραμέτρων και εξουσιοδοτήσεων.
• Εξαγωγή των στοιχείων σε πολλά εναλλακτικά formats.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic από τις πολυάριθμες εγκαταστάσεις συστημάτων σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και δραστηριότητας.
• Διαθέτει απλό User interface διαχείρισης των στατιστικών ερωτημάτων ίδιο με τον File explorer των Windows XP ώστε οι χρήστες να αισθάνονται ήδη εξοικειωμένοι από την αρχή της χρήσης του.
• Παρέχει έτοιμη παραμετροποίηση για τις διαδεδομένες εμπορολογιστικές εφαρμογές.
• Δημιουργεί ενοποιημένα στατιστικά ερωτήματα για επιχειρήσεις που έχουν εταιρίες με διαφορετικό ΑΦΜ με το ίδιο ή ακόμα και διαφορετικό μηχανογραφικό σύστημα για τις οντότητές τους.
• Έχει δυνατότητα migration στατιστικών στοιχείων για εταιρίες που έχουν υποστεί μετάβαση σε νέα εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται file export & import ή μετατροπή στοιχείων από το ένα σύστημα στο άλλο.
• Παράγει οπτικοποιήση της στατιστικής πληροφορίας και απεικόνιση μέσω γεωγραφικών χαρτών είτε μέσω μετρητικών οργάνων για να γίνεται εύκολα και γρήγορα αντιληπτή με ευχάριστο τρόπο.
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.


Εφαρμογές Φιλοξενίας


Σε ποιον απευθύνεται
Το SingularLogic Hospitality System Hotel είναι η πιο σύγχρονη και προηγμένη λύση για την ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας μας

Τι περιλαμβάνει
• SHS Front Office: Πλάνα δωματίων & κρατήσεων, Τιμοκατάλογοι-Ειδικά πακέτα (all inclusive), Προτιμολόγηση-Συγκεντρωτική τιμολόγηση, Χρεώστες–Ιστορικό πελατών, Ανταλλαγή συναλλάγματος, Εσωτερικός έλεγχος, Reporting και κρατήσεις γκρουπ, Προϋπολογισμοί-Προβλέψεις, Ανταγωνισμός και Προγράμματα Πιστότητας-Προσφορών.
• SHS Interface FO – Τηλεφωνικό Κέντρο: επιτρέπει τη σύνδεση των υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου (PABX).
• SHS Interface FO – Locking System: υποστηρίζει τη σύνδεση ηλεκτρομαγνητικών ή μηχανικών κλειδαριών.
• SHS Interface FO – PAY TV: υποστηρίζει τη σύνδεση των υπηρεσιών PAY TV.
• SHS Interface FO – Γενική Λογιστική: σύνδεση με λογιστικές εφαρμογές.
• SHS Point of Sales: Διαχείριση πωλήσεων, υποστήριξη ταμειακών συστημάτων (PoS) & Touch Screen και επικοινωνία με το Front Office SHS.
• SHS Mobile POS: Χρήση ασύρματων τερματικών για παραγγελιοληψία
• SHS Food & Beverage: Διαχείριση ξενοδοχειακής αποθήκης.
• SHS Interface F&B – Γενική Λογιστική: σύνδεση με λογιστικές εφαρμογές.
• SHS Sales & Catering: Διαχείριση τμήματος πωλήσεων και εκδηλώσεων.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Παρέχει πλήρη και αυτοματοποιημένη κάλυψη όλων των λειτουργιών των Ξενοδοχειακών Μονάδων
• Εξαιρετικά παραμετρικό, προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες των Ξενοδοχειακών Μονάδων
• Παρέχει άμεση συγκεντρωτική & αναλυτική πληροφόρηση, μέσα από πλήθος εκτυπώσεων, αναφορών με πλήρη στατιστικά και ιστορικά στοιχεία.
• Προσφέρει δυνατότητα αποτελεσματικών προβλέψεων (booking position, budget, κά)
• Είναι εύκολο στην εγκατάσταση, στην εκμάθηση και στη χρήση
• Aνεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL)
• Συνδέεται με τα ¨έξυπνα¨ IP τηλεφωνικά κέντρα της Avaya.
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.


Σε ποιον απευθύνεται
Το Restaurant είναι η πιο σύγχρονη και προηγμένη λύση για την ολοκληρωμένη μηχανογράφηση των χώρων εστίασης. Η πρόταση της SingularLogic που αποτελεί την απόλυτη συνταγή επιτυχίας.

Τι περιλαμβάνει
• Point of Sales: Διαχείριση Πωλήσεων, υποστήριξη ταμειακών συστημάτων (PoS) & Touch Screen.
• Mobile POS: Χρήση ασύρματων τερματικών για παραγγελιοληψία.
• Table Management : Διαχείριση του πλάνου κρατήσεων τραπεζιών ενός χώρου εστίασης.
• Guest Loyalty : Τηρεί πλήρες ιστορικό πελατών με δυνατότητα διαχείρισης προγραμμάτων επιβράβευσής τους. Επίσης διατηρεί αρχείο μελών με πρόσθετες λειτουργίες.
• Food & Beverage: Διαχείριση αποθήκης, συνταγές, έλεγχος κόστους.
• Interface F&B – Γενική Λογιστική: Σύνδεση με λογιστικές εφαρμογές, μεταφέροντας τα παραστατικά και τα υπόλοιπα προμηθευτών.
• Sales & Catering: Καλύπτει Sales & Marketing λειτουργίες της επιχείρισης, καθώς και τα Events & Functions αυτής.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Αποτελεί ενιαία λύση μηχανογράφησης για όλη την επιχείριση εστίασης (ταμεία, παραγγελιοληψία, κουζίνα, bar, τραπέζια και συγχόνως το back office.
• Εξαιρετικά παραμετρικό, προσαρμόζεται απόλυτα στις ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης εστίασης, καλύπτοντας πλήρως όλες τις πιθανές ιδιαιτερότητες.
• Η λύση είναι συνολική εφόσον η εφαρμογή πρσφέρεται μαζί με το hardware.
• Παρέχει άμεση συγκεντρωτική & αναλυτική πληροφόρηση, μέσα από πλήθος αναφορών, ώστε ο επιχειρηματίας να έχει πάντα τον απόλυτο έλεγχο της επιχείρησής του.
• Είναι εύκολο στην εγκατάσταση, στην εκμάθηση και στη χρήση και συνεπώς άμεσα λειτουργήσιμο.
• Aνεπτυγμένο σε περιβάλλον Windows, χρησιμοποιεί ως βάση δεδομένων την Microsoft SQL Server (MS-SQL)
• Υποστηρίζεται από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.


Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση on line προβολής ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων με δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων μέσω internet. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Web Hotel της SingularLogic είναι ότι εξασφαλίζει τη διασύνδεση και τον συγχρονισμό των online κρατήσεων με την ξενοδοχειακή εφαρμογή Hospitality Hotel System παρέχοντας πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας.
Το Web Hotel περιλαμβάνει:
• Καταχώρηση ονόματος δικτυακού χώρου πελάτη της μορφής www.myhotel.gr, www,mylodge.com
• Φιλοξενία ιστοσελίδων (10GB) & απεριόριστων λογαριασμών email
• Παραμετρικό σχεδιασμό ιστοσελίδας με έτοιμα προσχεδιασμένα templates
• Δυνατότητα κρατήσεων μέσω Internet ή μέσω e-mail
• Δυνατότητα online πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών
• Διασύνδεση με το SingularLogic Hospitality Hotel

Άμεσα οφέλη :
• Άμεση αύξηση εσόδων / κρατήσεων με ελάχιστο κόστος
• Εντυπωσιακός σχεδιασμός
• Λειτουργικότητα
• Ταχύτητα
• Ασφάλεια συναλλαγών
• Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής
• Ξεκάθαροι όροι χρήσης

Πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο χρήστες του Internet σε όλο τον κόσμο μπορούν να γίνουν πελάτες σας.
Το Web Hotel ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων, σε περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις και σε πολυάριθμες ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Ελλάδα.


Λύσεις Λιανικής


Σε ποιον απευθύνεται
Το One Touch Retail απευθύνεται σε μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα δίκτυα καταστημάτων ή/και μεμονωμένες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και δραστηριότητας.
Η πρώτη εφαρμογή της SingularLogic σε νέα καινοτομική τεχνολογία με τη χρήση των πιο εξελιγμένων εργαλείων και πλατφορμών ανάπτυξης, όπως .NET Framework 3.5, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation (για add ins). Επιπλέον, η εφαρμογή είναι συμβατή με τις νέες και επερχόμενες εφαρμογές της Microsoft, όπως Vista και τον SQL Server 2008.

Τι περιλαμβάνει
• Εξειδικευμένο Pos και οθόνη αφής
• Οθόνη πελάτη
• Φορολογικό μηχανισμό
• Θερμικό εκτυπωτή
• Windows XP Pro
• SQL Server 2005
• net 3.5 Framework
• Προηγμένο και ευέλικτο λογισμικό που απευθύνεται αποκλειστικά στην αγορά της Λιανικής
• SFP Software (λογισμικό διαχείρισης φορολογικού μηχανισμού)
• Διασύνδεση με τα εμπορικά προγράμματα της SingularLogic
• Διασύνδεση με πολλά περιφερειακά

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Ταχύτητα στις συναλλαγές, ελαχιστοποίηση αναμονής σε ουρά
• Ασφάλεια και έλεγχο στο ταμείο
• Λειτουργικότητα Λιανικής (αναμονή ταμείου, επιστροφές, πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, πελατολόγια, προγράμματα πιστότητας, ξένο νόμισμα κά)
• Ταχύτατη, αμφίδρομη επικοινωνία με τις εμπορικές εφαρμογές της SingularLogic για παρακολούθηση αποθήκης, ενημέρωση τιμών, νέων ειδών, εκπτώσεων, τιμοκαταλόγων, επιστροφή πωλήσεων ημέρας
• Υψηλή αισθητική και καλύτερο design / εξοικονόμηση χώρου
• Έκδοση τιμολογίων
• Ελληνικά / Αγγλικά Μενού κατ' επιλογή χρήστη
• Ευέλικτη προσαρμοζόμενη οθόνη στις εκάστοτε ανάγκες
• Τεχνολογική καινοτομία
• Υποστηρίζεται όλες τις ώρες καταστημάτων από το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο αντιπροσώπων
• Αναφορές πωλήσεων
• Παρακολούθηση και διαχείριση bar codes (και ζυγιστικών)
• Ασφάλεια συναλλαγών (ορισμός δικαιωμάτων ανά χρήστη)
• Με την εγγύηση της SingularLogic

Προδιαγραφές Συστημάτων
• One Touch Retail Pos - ΙΒΜ-SurePOS 4846-E65 15' :1GB DDR 2 (533MHZ) Memory, 80GB Hard Drive, 2.53 GHz Intel Celeron D 326 Processor, Seven Standard 2.0 USB, Three Standard Serial Ports, Stereo Speaker, MONITOR:TFT 15" in IR Touch.
• Pole display Embedded
• Θερμικός εκτυπωτής KUBE: Printing method: Thermal line printing, Resolution:203dpi, Printing speed (mm/sec):220 High speed, Character sets:PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro), Paper width:80mm / 82.5mm, Roll dimension: max O 90mm, Emulation: ESC/POS(TM), Interface:RS-232/USB,Baud rate: From 1.200 bps to 115.200 bps , Data buffer:4 Kb, Flash memory:384 Kb, Graphic memory:2 logos (608x862 dots), Drivers:Win95,98,me,NT4,2k,XP; Linux, Power consumption:3 A, Power supply:24 Vdc +/- 10% (external power supply), DKD function:1 driver, Dimension (LxHxW):208mm x 153mm x 140mm
• Φορολογικός εκτυπωτής FMU PUNTO
• System Software: Windows XP Embedded, .net 3.5 framework
• Βάση δεδομένων: SQL 2005 Express
• Λογισμικό SingularLogic One Touch Retail


Πλεονεκτήματα μηχανογραφικής λύσης
• Έκδοση αποδείξεων λιανικής και τιμολογίων
• Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και τιμολογίων
• Γρήγορη εξυπηρέτηση ουράς (barcodes, scanners, αναμονές ουράς)
• Διαχείριση απεριόριστου αριθμού ειδών
• Παρακολούθηση service/εγγυήσεων
• Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής
• Έξυπνοι τιμοκατάλογοι
• Reporting

Extra δυνατότητες
• Σύνδεση με τις εμπορολογιστικές εφαρμογές της SingularLogic
• Δυνατότητα τηλεειδοποιήσεων (sms, e-mail)
• Πρόσβαση στο Internet
• Σύνδεση με τηλεφωνικά κέντρα
• Διαχείριση επαφών και ενεργειών

Λύση για περίπτερα και καταστήματα ψιλικώνΣυστήματα Υποστήριξης Λιανικών Πωλήσεων


Σε ποιον απευθύνεται
Oλοκληρωμένη και τεχνολογικά άρτια εφαρμογή λογισμικού με προηγμένες λειτουργίες, η οποία απευθύνεται στις εξειδικευμένες, διαχειριστικές και κρίσιμες (mission-critical) λειτουργικές ανάγκες των (αλυσίδων) καταστημάτων πώλησης αγαθών & υπηρεσιών, ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας
Ενδεικτικά αναφέρονται:
Supermarkets, Hypermarkets, Discount Stores, Delicatessen, πολυκαταστήματα, Cash & Carry, DIY, καταστήματα καλλυντικών και ποτών, καταστήματα αφορολόγητων ειδών, εξειδικευμένα καταστήματα, καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, κ.λπ.

Τι περιλαμβάνει
Υποσυστήματα
• SingularLogic Retail System/Front Office
SingularLogic Retail System/FO-Kernel: Βασική διαχείριση καταστήματος. Συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων των συναλλαγών που προέρχονται από τα PoS ενώ τα τροφοδοτεί με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των πωλήσεων.
SingularLogic Retail System/FO PoS & Com: λειτουργεί στις ταμειακές μηχανές (PoS) και υποστηρίζει ολόκληρο το εύρος εργασιών και λειτουργιών των ταμείων και την επικοινωνία με την βασική διαχείριση καταστήματος.
SingularLogic Retail System/FO-PLU Devices: επιτρέπει το χειρισμό και τον κεντρικό έλεγχο των δικτύων ζυγιστικών μηχανών, συσκευών ελέγχου τιμών και ηλεκτρονικών ετικετών διαφόρων κατασκευαστών.
SingularLogic Retail System/FO-Customer Loyalty: υποστηρίζει την εφαρμογή πολιτικών πιστότητας πελατών και ενσωματώνει στην κυρίως εφαρμογή ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ.
SingularLogic Retail System/FO-Duty Free Support: προσθέτει τη λειτουργικότητα που απαιτείται από το περιβάλλον των Καταστημάτων Αφορολόγητων Ειδών.

• SingularLogic Retail System/Back-Office
SingularLogic Retail System/BO-Basis: ολοκληρώνει και επεκτείνει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του καταστήματος στα σημεία που βρίσκονται «πίσω από τα ταμεία». Έλεγχος και διαχείριση των τοπικών αποθηκευτικών χώρων και των διακινήσεων των αγαθών καθώς και ταμειακή διαχείριση του καταστήματος.
SingularLogic Retail System/BO-Handheld Terminals: αυτοματοποιεί μία ευρεία γκάμα από λειτουργίες του καταστήματος που αφορούν τις παραγγελίες, τις παραλαβές και την αποθήκη (π.χ. απογραφές) και γενικά τη διακίνηση των αγαθών με χρήση φορητών τερματικών.Διαχείριση Συναλλασσομένων

Δυνατοί Συνδυασμοί
• SingularLogic Retail System/Front Office -Kernel
• SingularLogic Retail System/Front Office PoS & Com
• SingularLogic Retail System/Back Office-Basis
και άλλες περιφερειακές εφαρμογές κατ’ επιλογή του πελάτη.

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
Ισχύς, προσαρμοστικότητα και εκτεταμένη λειτουργικότητα
Το SingularLogic Retail System αναπτύχθηκε εξ αρχής και μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια ως σύστημα προηγμένης τεχνολογίας. Η ανοιχτή, πολλών επιπέδων (n-tier), 32bit client-server αρχιτεκτονική του συμπληρώνεται από πρότυπες και αποκλειστικές τεχνολογίες για να δημιουργηθεί μια πρωτοποριακή, ολοκληρωμένη λύση που εγγυάται τη διατήρηση της αξίας της και στο μέλλον. Για να επιτευχθούν οι απαιτούμενοι υψηλοί βαθμοί διαθεσιμότητας και ασφάλειας του συστήματος, η SingularLogic δεν έκανε συμβιβασμούς.
Το SingularLogic Retail System μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση λιανικής πώλησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, απαιτήσεων σύνδεσης και τύπου επιχειρηματικής δραστηριότητας (ειδικευμένα καταστήματα / υπεραγορές, πολυκαταστήματα, μικροκαταστήματα κτλ.). Συγχρόνως, έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται για να καλύπτει όλες τις μελλοντικές τεχνολογικές ή επιχειρησιακές ανάγκες.

Το SingularLogic Retail System στα σημεία πώλησης
Χάρη στην ευκολία χρήσης και την αμεσότητά του, δεν γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για μια ιδιαιτέρως πολύπλοκη εφαρμογή λογισμικού. Η βασική τεχνολογία και η φιλοσοφία σχεδιασμού επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ακόμα και όταν προκύπτουν σοβαρές βλάβες στο σύστημα, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν τη δυνατότητα για ad-hoc πωλήσεις χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο (off-line).
Τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού των PoS αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό πάντοτε εξασφαλίζοντας την αυτόματη αμφίδρομη ανταλλαγή και το σωστό συγχρονισμό των δεδομένων μεταξύ του server και των σημείων πώλησης.
Ο τελικός χρήστης, έχει στη διάθεσή του να επιλέξει μια πλειάδα λειτουργιών. Το πληκτρολόγιο, μπορεί να παραμετροποιηθεί και να διαρθρωθεί σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, χρησιμοποιώντας άμεσα τις διαθέσιμες λειτουργίες της εφαρμογής. Οι διαθέσιμες λειτουργίες στο PoS είναι πλήρως παραμετρικές και εμφανίζονται στο χειριστή με απλό και άμεσο τρόπο.

Το SingularLogic Retail System στα σημεία ελέγχου του καταστήματος
Εκτός από την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας ακόμα και σε περίπτωση βλαβών και του αυτόματου συγχρονισμού των δεδομένων μεταξύ server και PoS, το SingularLogic Retail System/Front-Office παρέχει και δυνατότητες πλήρους παρακολούθησης (on-line monitoring) και ελέγχου όλων των συνδεδεμένων PoS. Επίσης, διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων του καταστήματος (που μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο ή σε διαφορετικό, πιθανόν απομακρυσμένο server).

Πλήρης αυτοματοποίηση και συστηματοποίηση των λειτουργιών του καταστήματος
Για τις επιχειρήσεις που ζητούν την αποκέντρωση των διαδικασιών και τη διενέργεια κατά το δυνατό περισσότερων ελέγχων στα σημεία εισόδου (καταστήματα) της επιχείρησης και όχι σε κεντρικό επίπεδο (και με τις οικονομίες κλίμακας που κάτι τέτοιο συνεπάγεται), το SingularLogic Retail System/Back-Office είναι η λογική επιλογή. Απόλυτα εναρμονισμένο με το SingularLogic Retail System/Front-Office, έρχεται να δώσει μια καθολική κάλυψη στις μηχανογραφικές ανάγκες του υποκαταστήματος μιας αλυσίδας πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών.
Διαθέτει λειτουργίες ειδικά μελετημένες για καταστήματα τροφίμων (supermarket, delicatessen), πολυκαταστήματα και εξειδικευμένα καταστήματα (ειδών πολυτελείας, ηλεκτρονικών κλπ). Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η επέκταση της έννοιας του «εικονικού» καταστήματος του SingularLogic Retail System/Front-Office όχι μόνο στις υποστηρικτικές λειτουργίες αλλά και στους αποθηκευτικούς χώρους, δίνοντας έτσι την απαιτούμενη ευελιξία για την ολοκληρωμένη υποστήριξη και των πιο πολύπλοκων μοντέλων δραστηριότητας (όπως τα «shops-in-shop»).

Λύσεις Τηλεπικοινωνιών


Σε ποιον απευθύνεται
Έξυπνες και ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας (Smart Communication Solutions) που συνδυάζουν σύνδεση με τηλεφωνικό δίκτυο, σύνδεση με δίκτυο υπολογιστών, σύνδεση με το Internet και συνεργασία με τις εφαρμογές επιχειρηματικού λογισμικού της SingularLogic μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας.

Τι περιλαμβάνει
Σειρά προϊόντων IP Office της Avaya:: IP Office Small Office Edition, IP Office 406, IP Office 500 και IP Office 412
Στα οποία παρέχονται:
• Λύσεις έξυπνης διαχείρισης τηλεφωνικού κέντρου από Η/Υ (εισερχόμενες κλήσεις, κλήσεις σε αναμονή κ.ά)
• Σύνδεση του λογισμικού διαχείρισης σχέσεων πελατείας (CRM) Footsteps της SingularLogic με το IP Οffice της Avaya για αναγνώριση καλούντος και παρουσίαση στην οθόνη των στοιχείων που αφορούν τον πελάτη (τζίρο, υπόλοιπο, παραγγελίες, παράπονα, αιτήματα)
• Σύνδεση του SingularLogic Hotel System της SingularLogic για λύσεις billing, αναγνώριση καλούντος κ.τ.λ. για τον χώρο της Φιλοξενίας
• Σύνδεση των ERP συστημάτων της SingularLogic με το IP Office για παρουσίαση καρτέλας συναλλασσομένων παραγγελιών, τιμολογίων και άλλων ζωτικών πληροφοριών
• Υπηρεσίες call center
• Teleconference
• Voicemail, VoIP

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα
• Μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας των υποδομών της επιχείρησης, με μια συσκευή πολλαπλών λειτουργιών, όπου δεν απαιτείται ξεχωριστή καλωδίωση για τηλέφωνα και υπολογιστές.
• Μικρότερο κόστος συνολικής επένδυσης λόγω συμβατότητας με standard non IP τηλέφωνα και μείωση κόστους τηλεπικοινωνιών.
• Βελτίωση της παραγωγικότητας
• Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις προς τους πελάτες τους
• Έξυπνη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες


Στα οποία παρέχονται:
• Λύσεις έξυπνης διαχείρισης τηλεφωνικού κέντρου από Η/Υ (εισερχόμενες κλήσεις, κλήσεις σε αναμονή κ.ά)
• Σύνδεση του λογισμικού διαχείρισης σχέσεων πελατείας (CRM) Footsteps της SingularLogic με το IP Οffice της NEC για αναγνώριση καλούντος και παρουσίαση στην οθόνη των στοιχείων που αφορούν τον πελάτη (τζίρο, υπόλοιπο, παραγγελίες, παράπονα, αιτήματα)
• Σύνδεση του SingularLogic Hotel System της SingularLogic για λύσεις billing, αναγνώριση καλούντος κ.τ.λ. για τον χώρο της Φιλοξενίας
• Σύνδεση των ERP συστημάτων της SingularLogic με το IP Office για παρουσίαση καρτέλας συναλλασσομένων παραγγελιών, τιμολογίων και άλλων ζωτικών πληροφοριών
• Υπηρεσίες call center
• Teleconference
• Voicemail, VoIP


Υπηρεσία on line οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών


Η SingularLogic σε συνεργασία με την εταιρία Hellastat* προσφέρει τη νέα υπηρεσία SingularLogic Credit Assist που αφορά στην παροχή on line οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών, μέσα από τις εφαρμογές λογισμικού που διαθέτει στην ελληνική αγορά.
*Η Hellastat είναι ελληνική εταιρία Στατιστικών και Οικονομικών Πληροφοριών και διαθέτει τη μεγαλύτερη βάση ηλεκτρονικά επεξεργάσιμων οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών, για τις εταιρίες με έδρα στην Ελληνική επικράτεια και 800 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Τι περιλαμβάνει
• Πιστοληπτική ικανότητα πελατών
• Εταιρική αναφορά (Company Report)
• Ενοποιημένη εταιρική αναφορά (Consolidated company report)
• S&P Rating Report
• S&P Industry Rating Report
• Συναλλακτική συμπεριφορά (Credit report)
• Πελατολόγια (Marketing lists)
• Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Annual financial statements)
• Περιοδικές οικονομικές καταστάσεις (Quarterly financial statements)
• Ισολογισμοί (Financial Statements)
• Τάσεις κλάδων (Industry norms)
• Σύγκριση ανταγωνισμού (Competition reports)
• Επενδυτική αξιολόγηση (Investment report)
• Ανάλυση ρευστότητας (Liquidity analysis)
• Λίστες προμηθευτών (Suppliers lists)

Τα οφέλη
• Προστασία των συναλλαγών σας
• Αξιολόγηση πιστωτικών κινδύνων για χορηγήσεις πιστώσεων
• Κατάρτιση δυνητικών πελατολογίων
• Σύγκριση του ανταγωνισμού σας
• Άμεση ενημέρωση για τα στοιχεία εμπορικών συναλλαγών, φερεγγυότητας, αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας, ρευστότητας, κερδοφορίας και τάσεων των πελατών και των προμηθευτών σας
• Εντοπισμός επενδυτικών ευκαιριών και επικερδών συνεργασιών
• Κατάρτιση ερευνών, μελετών και αναλύσεις αγορών & κλάδων

Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT):
• Alert Server
• Voice Info
• Voice Shop
• Web Shop
• Web Hotel


ICTM Products

H SingularLogic πάντα πρωτοπόρος, δημιουργεί μια νέα σειρά προϊόντων με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης τόσο σε εφαρμογές πληροφορικής όσο και σε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT), η οποία αποτελεί παγκόσμια τάση, συμβάλλει σημαντικά στην απλοποίηση της διαχείρισης συστημάτων, στη μείωση του κόστους καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.
Η SingularLogic αποτελεί το μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης (one-stop-shop) σε λύσεις ICT για τη σύγχρονη επιχείρηση, αναπτύσσοντας πάντα καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Ο Alert Server της SingularLogic αποτελεί το πλέον προηγμένο προϊόν για την παροχή υπηρεσιών τηλεειδοποίησης. Εξασφαλίζει τον αυτοματοποιημένο μηχανισμό δημιουργίας και αποστολής ειδοποιήσεων με τη μορφή SMS και email για κρίσιμα προκαθορισμένα συμβάντα τα οποία δημιουργούνται στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας. Συνδέεται άμεσα με τις εφαρμογές της SingularLogic (εμπορική διαχείριση, ERP, CRM, BI) ενώ έχει τη δυνατότητα για σύνδεση και με τα IP τηλεφωνικά κέντρα Avaya για την παροχή ειδοποιήσεων μέσω φωνής.
Ο Alert Server της SingularLogic απευθύνεται σε μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στους επαγγελματίες που επιθυμούν να έχουν άμεση πληροφόρηση και να αυτοματοποιήσουν ένα μέρος των διαδικασιών τους.
Ενδεικτικές εφαρμογές:
• Αποστολή/παραλαβή εμπορευμάτων
• Νέες παραγγελίες
• Υπενθύμιση Πληρωμών
• Χαμηλών αποθεμάτων αποθήκης
• Προωθητικές ενέργειες
• Αναφορές πωλήσεων

Ο Alert Server της SingularLogic είναι το μοναδικό προϊόν τηλεειδοποίησης το οποίο προσφέρει την εγγύηση και τη σιγουριά ενός ονόματος σαν της SingularLogic και την υποστήριξη του μεγαλύτερου πανελλαδικού δικτύου πληροφορικής.
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας της SingularLogic, τα οποία συνδυάζουν μοναδικά τις τελευταίες εξελίξεις στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες και αναβαθμίστε την εικόνα της επιχείρησης σας.


Το Voice Info της SingularLogic αποτελεί το πλέον προηγμένο προϊόν παροχής υπηρεσιών τηλεειδοποίησης και πληροφόρησης. Δίνει τη δυνατότητα υποδοχής εισερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων και την αυτοματοποιημένη παροχή προκαθορισμένων πληροφοριών μέσω τηλεφώνου. καθώς και τη δυνατότητα αποστολής alerts μέσω SMS και email.
Συνδέεται άμεσα με τις εφαρμογές της SingularLogic (εμπορική διαχείριση, ERP, CRM, BI) καθώς και με τα IP τηλεφωνικά κέντρα Avaya* ενώ περιλαμβάνει και όλες τις λειτουργίες του Alert Server (hyperlink)
Το Voice Info απευθύνεται στις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να παρέχουν προηγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης στους πελάτες ή τους συνεργάτες τους.

Χαρακτηριστικά :
• Αυτόματη αναγνώριση του καλούντος αριθμού
• Δυνατότητα εισαγωγής αιτήματος από τον χρήστη τόσο φωνητικά όσο και με πληκτρολόγηση
• Δυνατότητα ορισμού κανόνων για την εξυπηρέτηση πολλών διαφορετικών και πολύ-επίπεδων αιτημάτων ανεύρεσης πληροφοριών.

Ενδεικτικές εφαρμογές:
• Κατάσταση παραγγελιών πελάτη
• Υπόλοιπο πελάτη
• Εξυπηρέτηση αιτήματος υποστήριξης
• Πληροφορίες για προϊόντα/τιμές
• Πληροφορίες για προωθητικές ενέργειες
• Πλησιέστερα καταστήματα
• Παροχή περιεχομένου
• Πληροφορίες Τηλεφωνικού καταλόγου επιχείρησης

Το Voice Info της SingularLogic είναι το μοναδικό προϊόν τηλεειδοποίησης και πληροφόρησης το οποίο προσφέρει την εγγύηση και τη σιγουριά ενός ονόματος σαν της SingularLogic και την υποστήριξη του μεγαλύτερου πανελλαδικού δικτύου πληροφορικής.
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας της SingularLogic, τα οποία συνδυάζουν μοναδικά τις τελευταίες εξελίξεις στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες και αναβαθμίστε την εικόνα της επιχείρησης σας.
*Η λειτουργία του Voice Info προϋποθέτει την ύπαρξη IP τηλεφωνικού κέντρου Avaya.
Ολοκληρωμένη λύση φωνητικής πύλης (voice portal) η οποία ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες αναγνώρισης φωνής και παρέχει αυτοματοποιημένο σύστημα παραγελιοληψίας μέσω τηλεφώνου συνδεδεμένο άμεσα με το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης και με τα IP τηλεφωνικά κέντρα Avaya*. Παράλληλα περιλαμβάνει και όλες τις προηγμένες δυνατότητες τηλεειδοποίησης και πληροφόρησης οι οποίες παρέχονται με τον Alert Server (hyperlink) και το Voice Info (hyperlink).
Απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να διευκολύνουν την διαδικασία του κύκλου πώλησης, να αυξήσουν τον όγκο των εισερχόμενων παραγγελιών καθώς και να παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και τηλεειδοποίησης στους πελάτες ή τους συνεργάτες τους.

Περιλαμβάνει :
• Δυνατότητα πραγματοποίησης εξατομικευμένων φωνητικών συναλλαγών
• Αυτόματη υποδοχή εισερχομένων τηλεφωνικών κλήσεων (Voice Info)
• Δημιουργία και αποστολή εξατομικευμένων φωνητικών μηνυμάτων καθώς ειδοποιήσεων με SMS και email (Alert Server)

Ενδεικτικές εφαρμογές:
• Δημιουργία καταστήματος φωνητικών παραγγελιών με λειτουργία 24 x 7
• Φωνητική πύλη εξυπηρέτησης συνεργατών
• Υλοποίηση προωθητικών ενεργειών

Το Voice Shop της SingularLogic είναι το μοναδικό προϊόν δημιουργίας voice portal το οποίο προσφέρει την εγγύηση και τη σιγουριά ενός ονόματος σαν της SingularLogic και την υποστήριξη του μεγαλύτερου πανελλαδικού δικτύου πληροφορικής.
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες που προσφέρουν τα προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας της SingularLogic, τα οποία συνδυάζουν μοναδικά τις τελευταίες εξελίξεις στην πληροφορική και στις τηλεπικοινωνίες και αναβαθμίστε την εικόνα της επιχείρησης σας.

*Η λειτουργία του Voice Shop προϋποθέτει την ύπαρξη IP τηλεφωνικού κέντρου Avaya.

Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικού καταστήματος με την οποία δίνεται η δυνατότητα για online παρουσίαση και πώληση προϊόντων μέσω Internet. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Web Shop της SingularLogic είναι ότι εξασφαλίζει τη διασύνδεση με τις Back Office εφαρμογές της επιχείρησης και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας.
Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανικής που πουλάνε προϊόντα απευθείας στον τελικό πελάτη (B2C) και επιθυμούν να επεκτείνουν την εμπορική τους δραστηριότητα στο Ιnternet
Το Web Shop περιλαμβάνει αναλυτικά:
• Καταχώρηση ονόματος δικτυακού χώρου (www.mycompany.gr, www.mycompany.com...)
• Φιλοξενία εταιρικών ιστοσελίδων (10GB) & απεριόριστων λογαριασμών email
• Παραμετρικό σχεδιασμός ιστοσελίδας με έτοιμα προσχεδιασμένα templates
• Υποστήριξη online πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας σε συνεργασία με όλες τις Τράπεζες που παρέχουν ασφάλεια συναλλαγών μέσω internet
• Εφαρμογή διασύνδεσης και συγχρονισμού με τις εφαρμογές της SingularLogic: Business/Prime, SEN/SEN 4U, Control, Eurofasma Next, Manager Nest, Ορίζοντες, Defacto

Το WebShop είναι το μοναδικό προϊόν ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο προσφέρει την εγγύηση και τη σιγουριά ενός ονόματος σαν της SingularLogic και την υποστήριξη του μεγαλύτερου πανελλαδικού δικτύου πληροφορικής
Δημιουργήστε εύκολα και άμεσα ένα νέο υποκατάστημα το οποίο λειτουργεί:
• 24 ώρες το 24ωρο
• Χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς


Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση on line προβολής ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων με δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων μέσω internet. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Web Hotel της SingularLogic είναι ότι εξασφαλίζει τη διασύνδεση και τον συγχρονισμό των online κρατήσεων με την ξενοδοχειακή εφαρμογή Hospitality Hotel System παρέχοντας πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας.
Το Web Hotel περιλαμβάνει:
• Καταχώρηση ονόματος δικτυακού χώρου πελάτη της μορφής www.myhotel.gr, www.mylodge.com
• Φιλοξενία ιστοσελίδων (10GB) & απεριόριστων λογαριασμών email
• Παραμετρικό σχεδιασμό ιστοσελίδας με έτοιμα προσχεδιασμένα templates
• Δυνατότητα κρατήσεων μέσω Internet ή μέσω e-mail
• Δυνατότητα online πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών
• Διασύνδεση με το SingularLogic Hospitality Hotel

Άμεσα οφέλη :
• Άμεση αύξηση εσόδων / κρατήσεων με ελάχιστο κόστος
• Εντυπωσιακός σχεδιασμός
• Λειτουργικότητα
• Ταχύτητα
• Ασφάλεια συναλλαγών
• Πολλαπλοί τρόποι πληρωμής
• Ξεκάθαροι όροι χρήσης

Πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο χρήστες του Internet σε όλο τον κόσμο μπορούν να γίνουν πελάτες σας
Το Web Hotel ενσωματώνει την εμπειρία της SingularLogic στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων, σε περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις και σε πολυάριθμες ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Ελλάδα.


Λύση Φορητής Παραγγελιοληψίας, Merchandising & Τιμολόγησης επί αυτοκινήτου


Το σύστημα moRE Sales της SingularLogic είναι μια δοκιμασμένη λύση παραγγελιοληψίας, merchandising, τιμολόγησης επί αυτοκινήτου που εμπιστεύονται χιλιάδες χρήστες μεγάλων επιχειρήσεων και τώρα είναι διαθέσιμη σε όλους.
Το σύστημα είναι πλήρως παραμετροποιημένο σύμφωνα με τα «best practices» της αγοράς με πάνω από 11 χρόνια εμπειρία στην αγορά!
Χαρακτηριστικά
• Πελάτες: όλη η απαραίτητη πληροφορία για τη διαχείρισή τους (και οικονομικά στοιχεία)
• Προϊόντα: τιμοκατάλογοι, χαρακτηριστικά, εκπτώσεις
• Παραγγελίες: πώληση με δυνατότητα επί τόπου εκτύπωσης παραστατικού.
• Μηνύματα από τα κεντρικά προς τους πωλητές
• Συγχρονισμός μεταξύ των πωλητών και των κεντρικών (σύνδεση με ERP)
• Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου, EX-VAN Sales
• Δραστηριότητες: προγραμματισμός και αυτόματα καταγραφή κατά τη διάρκεια της ημέρας
       o επίσκεψη
       o μέτρηση
       o είσπραξη
       o παρακολούθηση ειδών ανταγωνισμού

Η απόλυτη λύση για απομακρυσμένες πωλήσεις
• Ο πωλητής έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες για
      o Τους πελάτες
      o Τα είδη
      o Το δρομολόγιο του

στον χώρο και το χρόνο που χρειάζεται
• Επιτυγχάνει
      o Αύξηση των πωλήσεων
      o Μείωση χρόνου υλοποίηση/ αποστολής παραγγελίας
      o Ελαχιστοποίηση Επιστροφών
      o Παρακολούθηση ανταγωνισμού
      o Ιστορικότητα στοιχείων


Αυτοματοποιημένα συστήματα λήψης αντιγράφων ασφαλείας


Το SingularLogic Backup System είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (unattendant backup) το οποίο σχεδιάστηκε για να καλύπτει ανάγκες backup των αρχείων των Windows και DOS εφαρμογών της SingularLogic (και όχι μόνο), καθώς και των αρχείων των ΕΑΦΔΣΣ.
Πλεονεκτήματα
• To SingularLogic Backup System είναι απλό στη χρήση και προσφέρει μέσω της δυνατότητας χρονοπρογραμματισμού την ελάχιστη δυνατή ενασχόληση του χρήστη για τη λήψη των αντιγράφων ασφαλείας. Επιπλέον διαθέτει ελληνικό σετ διάλογου με το χρήστη (user interface) για πλήρη κατανόηση των λειτουργιών του.
• Ο χρήστης ενημερώνεται για την πορεία της διαδικασίας, καθώς και για σφάλματα που προέκυψαν κατά τη διάρκειά της στο σχετικό παράθυρο της εφαρμογής. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα ειδοποίησης του χρήστη μέσω e-mail για σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά την διαδικασία εγγραφής ή για την επιτυχή εκτέλεσή της.


Χαρακτηριστικά
• Η αποθήκευση των αντιγράφων γίνεται σε CD, DVD 4GB , DVD +R 8,5 GB ή σε folder δίσκου που θα οριστεί .
• Υπάρχει δυνατότητα συμπίεσης των δεδομένων πριν την αποθήκευση (και για αρχεία μεγαλύτερα από 4GB).
• Διαθέτει δυνατότητα Χρονοπρογραμματισμού (ανά εργασία).
• Παρέχει δυνατότητα λήψης αντιγράφων σε περισσότερες από μία συσκευές CD-DVD (ανά εργασία με διαδοχική λήψη τους).
• Η εφαρμογή ελέγχει την αξιοπιστία της εγγραφής στο CD - DVD (Επαλήθευση Ορθότητας ανά εργασία).
• Προσφέρει δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών για CD σε συνήθεις ετικέτες του εμπορείου.
• Διαθέτει δυνατότητα αποστολής email μετά την λήψη του Backup.
• Ανεξάρτητα από τον χρονοπρογραμματισμό προσφέρει δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης από τον χρήστη μιας διαδικασίας backup.
• Ενημερώνει τον χρήστη για την πορεία της διαδικασίας καθώς και για σφάλματα που προέκυψαν.
• Η εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει στο ίδιο μέσο (CD - DVD) πολλαπλά αντίγραφα ασφαλείας.
Back